1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

91,05
To ponad 8% taniej!

Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego

Wydawnictwo C.H. Beck

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z 2015 i 2016 r. aspekty prawa karnego formalnego oraz prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym, efektywnej i skutecznej materializacji funkcji wykrywczej (wdrożenia czynności operacyjno-wykrywczych) i funkcji dowodowej (dział V KPK w zakresie zasad tra...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia w kompleksowy sposób ukazuje zagadnienia związane z zasadą domniemania niewinności we współczesnym procesie karnym. Przedstawia granice temporalne i podmiotowe jej obowiązywania. W opracowaniu omówiono także m.in. przesłanki stosowania internacji oraz przesłanki, które powinny zostać uwzględnione przy rozstrzyganiu, czy zasad...

7,40
To ponad 25% taniej!

Kodeks karny wykonawczy

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst ustawy: Kodeks karny wykonawczy, w którym uwzględniono gruntowne zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r. Jako pochodna zmian w Kodeksie karnym oraz Kodeksie postępowania karnego, także Kodeks karny wykonawczy uległ fundamentalnej przebudowie. Niniejszy tom zawiera wszystkie zmiany. Ich śl...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka w sposób systemowy omawia klasyczną instytucję zakazu reformationis in peius w postępowaniu karnym. W opracowaniu omówiono m.in.: - rozszerzenie granic orzekania na niekorzyść oskarżonego w przypadku uchybień uwzględnianych z urzędu, - zakres kontroli sądu odwoławczego po 1 lipca 2015 r., - wpływ zakazu reformationis in peius ...

7,40
To ponad 25% taniej!

Kodeks karny wykonawczy

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na: 8.09.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens ? zaakcentowano je kolorowym tłem . W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszcze...

74,22
To ponad 25% taniej!

Kodeks karny wykonawczy Komentarz do nowelizacji 2016

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do nowelizacji 2016 zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W publikacji oprócz omówienia zmian wprowadzonych nowelą marcową z 2016 r. przedstawiono zmiany, jakim na przestrzeni lat podle...

91,05
To ponad 8% taniej!

Prawo karne

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania, druga przedstawia poszcz...

269,22
To ponad 25% taniej!

System Prawa Karnego Procesowego. Tom X. Postępowanie przygotowawcze

Wydawnictwo Wolters Kluwer

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problem...

164,22
To ponad 25% taniej!

Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian 2016

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Pierwszy na rynku kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ni...

74,22
To ponad 25% taniej!

Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy z rozwiązaniami

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami. Opracowanie pozwala na przeanalizowanie schematów działania prawa w określonych okolicznościach, przez co wdraża do samodzielnego, swobodnego posługiwania się przepisami prawa karnego. O...

91,05
To ponad 8% taniej!

Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Wydawnictwo C.H. Beck

Praca obejmuje rozważania na temat miejsca popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. W nauce tego prawa jest to pierwsza kompleksowa próba omówienia istoty tej konstrukcji. Publikacja łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami występującymi w praktyce. Jest połączeniem rozważań nad kwestiami z zakresu prawa materialnego (m...

47,22
To ponad 25% taniej!

Zbiór karny 2015

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na 2.02.2015 r. Zmiany do Zbioru karnego (wyd. 1) KODEKS KARNY od 9 lutego 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r., SK 9/10 (Dz.U. z 2013 r., poz. 905) od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 12...

91,05
To ponad 8% taniej!

Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym

Wydawnictwo C.H. Beck

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie tematu pracy wymagało klasyfikacji i systematyzacji materiału normatywnego, a co za tym idzie konieczności opracowania zbiorczej konstrukcji pojęcia obejmującego swoim zakresem wszystkie po...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia zawiera kompleksowe ujęcie problematyki zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym, łącząc przy tym rozważania teoretyczne z praktycznym ich zastosowaniem (zwłaszcza w kontekście stosowania trybów konsensualnych). W książce omówiono m.in.: - kształtowanie się zasady prawdy materialnej na gruncie prawa polskiego, ale ta...

135,12
To ponad 15% taniej!

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Wydawnictwo LexisNexis

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych dotyczy pracy sędziego w aspekcie zarówno czynności sądu, jak i czynności sędziowskich, przedstawionych z jednoczesnym objaśnieniem istoty omawianych instytucji procesowych według aktualnego stanu prawnego. W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany ustawodawcze dotyczące m.in. postępowania p...

37,77
To ponad 25% taniej!

Wyjaśnienia oskarżonego w polskim procesie karnym

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zawsze w historii procesu karnego do osoby oskarżonego przykładano szczególną wagę. Jego szczere wyjaśnienia odgrywają istotną rolę w dokonaniu ustaleń faktycznych zgodnych z rzeczywistością. Nierzadko to oskarżony jest jedynym podmiotem, który ma możliwość przedstawienia w sposób najpełniejszy zdarzenia i roli, którą w nim odegrał. Jes...

30,68
To ponad 25% taniej!

Wspólnyy obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej

Wydawnictwo Scholar

Nieunikniony proces integracji międzynarodowej stwarza konieczność zbliżania regulacji prawnych poszczególnych obszarów wspólnego funkcjonowania. Obserwujemy również ujednolicanie prawa w postępowaniu karnym. Wystarczy wymienić choćby europejski nakaz aresztowania, wykonywanie prawomocnych wyroków zapadłych w różnych państwach, niektóre...

58,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w omawianej ustawie. Zasadniczym celem wprowadzenia przez ustawodawcę tej instytucji było stworzenie możliwości pozyskania nowego, skutecznego dowodu w procesie karnym, jednak fundamentalnym probleme...

118,65
To ponad 8% taniej!

Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja "Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej" stanowi kontynuację cieszącej się dużą popularnością ubiegłorocznej książki pt.: "Katalog dowodów w postępowaniu karnym", tyle tylko, że aktualna monografia w sposób dogłębny analizuje mechanizmy i relacje zachodzące nie tyle w postępowaniu dowodowym, le...

67,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

W publikacji zaprezentowano założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich - także kwestie sporne - oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim obowiązujący stan prawny, znacznie zmieniony od stycznia 2014 r. W wydaniu czwartym uwzględniono ostatnie zmiany komentowanej ustawy, kt...

67,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

W publikacji zaprezentowano założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich - także kwestie sporne - oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim obowiązujący stan prawny, znacznie zmieniony od stycznia 2014 r. W wydaniu czwartym uwzględniono ostatnie zmiany komentowanej ustawy, kt...

155,45
To ponad 8% taniej!

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony nieletnich. Podstawowym celem tej ustawy jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie warunków powrotu do n...

126,72
To ponad 25% taniej!

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz z wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor szczegółowo omawia kwestie dotyczące: - istoty dowodzenia i ciężaru dowodu, - inicjatywy dowodowej stron i sądu, - oceny dowodów, - procesowych konsekw...

38,61
To ponad 20% taniej!

Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym

Wydawnictwo UMCS

Monografia poświęcona jest problematyce skargi jako głównemu przejawowi prawa do oskarżania. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym kształcie prawnym akt oskarżenia i jego surogaty w sposób prawidłowy służą realizacji jednej z podstawowych funkcji procesowych, a mianowicie funkcji oskarżycielskiej. W dalszych częśc...

63,45
To ponad 8% taniej!

Medyczne prawo karne

Wydawnictwo C.H. Beck

Autorzy podjęli ambitny trud zmierzenia się z problemami, które występując w prawie medycznym, a odnoszą się do jego aspektów prawnokarnych. Podjęte tematy mają poważne znaczenie dla lekarzy, prawników, a także pacjentów. Autorzy podeszli do realizacji swoich zadań z profesjonalnym zaangażowaniem, unikając głoszenia poglądów skażonych i...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej